Home > Gedragsregels

Gedragsregels (IDD)

De IDD-richtlijn is in Belgisch recht omgezet door de wet van 6 december 2018 en trad in werking op 18 december 2018 via de wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Dit regelgevend kader heeft als doel de klanten beter te beschermen. 

Informatie betreffende Cares Assistance

Cares Assistance is erkend als gevolmachtigde onderschrijver bij het FSMA , en als dusdanig ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen.

U kan ons bereiken:

 • Schriftelijk op ons adres: Rozebeeksestraat 44, 8860 Lendelede
 • Via e-mail op volgend mailadres: info@cares-assistance.eu
Wij stellen alles in het werk om u tevreden te stellen. Voor vragen of problemen staan wij steeds ter uwe beschikking. Als u toch een klacht zou hebben in verband met onze dienstverlening waarover we het niet eens konden worden, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Meeussquare, 35 te 1000 Brussel, tel. 02/547.58.71 – info@ombudsman-insurance.be – www.ombudsman.as

Belangenconflictbeleid

Krachtens de Belgische wetgeving, die gebaseerd is op de Europese richtlijn met betrekking tot de financiële markten (MIFID) is Cares Assistance ertoe gehouden alle nodige maatregelen te treffen om de Belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren en optimaal de belangen van de klanten te behartigen, door op een eerlijke, billijke en professionele wijze te handelen.

Om aan deze wetgeving te voldoen, heeft Cares Assistance, een beleid opgesteld hoe zij omgaat met deze belangenconflicten. Dit beleid omvat volgende punten:

 • Identificatie van mogelijke belangenconflicten
 • Opstellen van procedures en passende organisatorische en administratieve maatregelen om de geïdentificeerde potentiële belangenconflicten te voorkomen en te beheren.
 • De cliënt in volle transparantie informeren
 • Opleiden van de medewerkers
 • Registratie belangenconflicten
 • Evaluatie belangenconflictbeleid
Wat moet men onder “Belangenconflicten” verstaan?

Een belangenconflict is een conflict dat opduikt wanneer twee of meer personen of entiteiten tegenstrijdige belangen hebben, die in een potentieel verlies voor de klant zouden kunnen uitmonden.

Een Belangenconflict is een complex begrip. Het kan voorvallen tussen Cares Assistance, zijn bestuurders, zijn leidinggevenden, zijn medewerkers enerzijds, en zijn Klanten anderzijds, alsook tussen zijn Klanten onderling.

Identificatie

Cares Assistance heeft de potentiële belangenconflicten in het geheel van zijn activiteiten geïdentificeerd.

Het kan hier onder meer om de volgende conflicten gaan:

 • Geschenken of voordelen aanvaarden die van aard kunnen zijn om een werkelijke of schijnbare invloed te hebben op de objectiviteit en de onpartijdigheid van de medewerker;
 • Voordelen of bezoldigingen toekennen aan tussenpersonen die van aard kunnen zijn om een werkelijke of schijnbare invloed te hebben op de graad van objectiviteit van de analyse van de behoeften van de klant;
 • Een ongepast gebruik maken van vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op een klant in het kader van een andere klantenrelatie.

Genomen preventiemaatregelen

 • Vertrouwelijk karakter van de informatie: De medewerkers van Cares Assistance dienen de vertrouwelijkheid van de informatie na te leven die hen ter beschikking gesteld wordt. Zij mogen geen gebruik maken van deze informatie, noch die op ongepaste wijze verspreiden, behalve als deze verspreiding toegestaan is en/of opgelegd door de wet of in geval van akkoord van de klant. De toegang tot de confidentiële informatie is voorbehouden aan de medewerkers die er werkelijk nood aan hebben in het kader van de uitvoering van hun werk.
 • Bezoldigingen gestort aan of ontvangen van derden: De bezoldigingen, commissies en niet-geldelijke voordelen gestort aan /gekregen van derden in verband met een geleverde dienst, mogen niet tot belangenconflicten leiden.
 • Geschenken: Alle medewerkers van Cares Assistance moeten zich ervan onthouden geschenken of voordelen te ontvangen die van aard zijn om hun onpartijdigheid of hun integriteit in het gedrang te brengen. De geschenken die aangepast zijn aan de aard en het type relatie en die de uitzondering op de regel uitmaken, moeten bijzonder zeldzaam blijven.
 • Externe activiteiten van de medewerkers: Elke medewerker kan niet-concurrerende activiteiten uitvoeren, buiten Cares Assistance om, in overeenstemming met zijn arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat deze activiteit niet het risico oplevert, in hoofde van de medewerker, om een belangenconflict te veroorzaken of de neutraliteit van zijn functie bij Cares Assistance in het gedrang te brengen. Zelfs een schijn van conflict moet permanent vermeden worden.

Openbaarmaking van belangenconflicten

Mocht er, ondanks de genomen maatregelen, een gevaar voor aantasting van de belangen van de klant blijven bestaan, dan zal het bestaan van dit potentieel Belangenconflict ter kennis gebracht worden van de klant opdat deze, met volle kennis van zaken, een beslissing kan nemen.

Segmentatie

Cares Assistance hanteert objectieve segmentatiecriteria op het vlak van acceptatie, tarifering en/of de omvang van de dekking. Dit betekent concreet dat we rekening houden met een aantal elementen om te beslissen of we u een verzekering kunnen aanbieden en aan welk tarief.

Voor de individuele verzekeringen is het mogelijk dat we rekening houden met volgende criteria:

 • De leeftijd van de verzekerde
 • Het rookgedrag van de verzekerde
 • De gezondheidstoestand van de verzekerde
 • Het beroep van de verzekerde
 • De sporten en hobby’s van de verzekerde
 • Het feit dat verzekerde al dan niet langdurig in het buitenland verblijft
 • De hoogte van het verzekerd kapitaal
 • De financiële situatie van de verzekeringnemer

Vergoedingsbeleid

Cares Assistance ontvangt commissies en vergoedingen voor haar diensten als gevolmachtigde onderschrijver. Deze vergoeding heeft geen betrekking op de verzekeringsbemiddelingsdiensten die worden verstrekt aan de klant, maar vervangt de wervings- en operationele kosten van de onderschrijving en het beheer die normaal ten laste vallen van de verzekeraar. In het kader van de samenwerking met verzekeringsmakelaars, worden er door Cares Assistance marktconforme commissies uitbetaald voor hun verzekeringsbemiddelingsdiensten. Het is de taak van deze verzekeringsmakelaars om de klant duidelijk te informeren over het bestaan, de aard en de omgang ervan.